Nguyễn Thị Kim Cúc
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:01226620506
Email:ntkcuc.c1vluong1.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ

 

Trần Công Tạo
Chức vụ; Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 0973722944
Email:tctao.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: